Ogólne Warunki Wynajmu Samochodów
firmy Diesel Service Marta Rak
ul. Sikorskiego 86, 39-400 Tarnobrzeg
NIP 864-130-40-92

 

1. Diesel Service Marta Rak oddaje do użytkowania osobie (firmie) pojazd na warunkach przedstawionych poniżej.

2. Użytkownik oświadcza, że przyjmuje poniższe Ogólne Warunki Wynajmu i przyjmuje osobistą odpowiedzialność za samochód oraz odpowiedzialność za wszelkie osoby, którym powierzy samochód.

3. Kierowcą może być tylko osoba, która jest wskazana w Umowie Najmu.

4. Użytkownik zobowiązuje się zwrócić pojazd nieuszkodzony, z kompletnym wyposażeniem i z dokumentami w miejscu, gdzie samochód pobrał, najpóźniej w dniu zakończenia Umowy.

5. Każde przedłużenie musi być uzgodnione i zatwierdzone pisemnie przez przedstawiciela Diesel Service Marta Rak, nie później niż 12 godzin przed zakończeniem umowy.

6. Bezprawne przedłużenie umowy upoważnia Diesel Service do pobrania dodatkowej opłaty w wysokości 200% stawki wymienionej w cenniku za dobę wynajmu za cały okres użytkowania pojazdu niezgodnie z umową oraz powiadomienia Policji o przywłaszczeniu samochodu.

7. Pojazd w chwili wydania musi być sprawny technicznie, czysty, zatankowany do pełna. Ewentualne uwagi o stanie pojazdu należy wpisać w protokole zdawczo – odbiorczym. Najemca ma obowiązek zwrotu pojazdu w stanie niepogorszonym, zatankowany i czysty. Niedopełnienie obowiązków w powyższym zakresie będzie skutkowało obciążeniem Najemcy karą umowną w wysokości 300 zł. Niezależnie od kary umownej Wynajmujący ma prawo dochodzić roszczeń odszkodowawczych przenoszących wysokość kary umownej.

8. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać zasad typowego użytkowania pojazdu, a w szczególności :
– przewozić dozwoloną liczbę pasażerów i ładunków
– nie prowadzić pojazdu znajdując się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
– nie holować innych pojazdów lub przyczep
– pojazdem może kierować tylko osoba wymieniona w Umowie lub jeśli Użytkownikiem jest
przedsiębiorca, osoba uprawniona przez niego wskazana.
– kierowca musi mieć ukończone 21 lat i posiadać ważne prawo jazdy od co najmniej 1 roku
i ważny dowód osobisty.

9. Samochód jest ubezpieczony w zakresie OC, AC, NNW.

10. Gdy zaistnieje wypadek drogowy / kolizja lub inne zdarzenie losowe, należy:
– powiadomić przedstawiciela Diesel Service o zaistniałej sytuacji
– wezwać policję i odpowiednie służby
– zapisać dane o wszystkich uczestnikach zdarzenia, numery polis ubezpieczeniowych i firmy uczestników oraz numer i adres właściwej jednostki Policji.
– zabezpieczyć pojazd przed dalszym zniszczeniem lub dewastacją
– upewnić się, czy zgromadzone dokumenty są wystarczające do likwidacji szkody przez firmę ubezpieczeniową.

11. Użytkownik odpowiada materialnie za szkody powstałe w wyniku zawinionego braku zabezpieczenia samochodu lub dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody.

12. Kaucja – depozyt w okresie wynajmu wynosi 1.000 zł za samochód klasy C, 1.500 zł za samochód klasy D i 2.000zł za samochód klasy E. Zwrot kaucji nie podlega waloryzacji.

13. Niezależnie od odpowiedzialności materialnej za szkodę kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku zawinionej utraty pojazdu lub braku dokumentów umożliwiających likwidację szkody przez firmę ubezpieczeniową. Kaucja nie podlega przepadkowi, jeśli sprawcą uszkodzenia pojazdu jest osoba trzecia i likwidacja szkody odbywa się z polisy ubezpieczeniowej.

14. Jeżeli kierowca spowodował wypadek / kolizję znajdując się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, Diesel Service zastrzega sobie prawo do odszkodowania za poniesione szkody i straty.

15. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym.

16. Diesel Service nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w samochodzie.

17. Użytkownik nie może dokonywać żadnych napraw samochodu ani wymiany części i podzespołów, za wyjątkiem zaistnienia zdarzenia uniemożliwiającego dalszą jazdę samochodem i dokonania zgłoszenia Wynajmującemu. Przedstawiciel Wynajmującego niezwłocznie poinformuje
Najemcę o dalszych krokach, np. czy zostanie mu dostarczony inny samochód, czy powinien oddać go do warsztatu i ewentualnie którego.

18. Diesel Service informuje, że obowiązkiem osoby biorącej w najem pojazd jest zapewnienie udziału Policji w przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej. Zaniechanie powyższego narusza warunki polisy ubezpieczeniowej i będzie skutkować odpowiedzialnością materialną biorącego pojazd w najem.

19. Samochodem można się poruszać tylko na terenie RP.

20. We wszystkich samochodach Diesel Service obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Kara umowna z tytułu stwierdzenia palenia wyrobów tytoniowych wynosi 400 zł.

21. Wynajmujący w przypadku stwierdzenia naruszenia w zakresie wyposażenia pojazdu sporządzi protokół, dokona wyceny uszkodzeń i powiadomi o powyższym organy ścigania. Najemca ma obowiązek pokrycia kosztów brakujących lub uszkodzonych elementów pojazdu.

22. Do spraw nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach Wynajmu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2019
P W Ś C P S N
« Paź    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Archiwa